Sasmit Roy Chowdhury

Satyaki DeySoham Pal

From Left to Right


Sayan Ganguly,


Sheik Asif Rahman,


Ritesh Agarwal

Anik Chakraborty

Biplab Rudra


Pratanu Roy


Rajdip Sadhukhan
Debjyoti Maitra
Debangan Kar

     Pritam Sarkar